Noile termene pentru transmiterea Revisalului introduse prin HG 905/2017

În Monitorul Oficial nr. 1005 din 19.12.2017 a fost publicată Hotărârea Guvernului României nr. 905 din 14 Decembrie 2017 prin care se stabilesc noile termene pentru transmiterea Revisalului.
Excepție: orice modificare a datelor prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. h) care se produce de la data intrării în vigoare a prevederilor prezentei hotărâri şi până la data de 31 martie 2018 se transmite până la 31 martie 2018

Articol HG 905/2017 Continut Termen transmitere Revisal
Art 3 alin 2 lit a datele de identificare ale angajatorului persoană fizică sau juridică de drept privat, respectiv instituție/autoritate publică/altă entitate juridică care angajează personal în baza unui contract individual de muncă, cum ar fi: denumire, cod unic de identificare – CUI, codul de identificare fiscală – CIF, sediul social și numele și prenumele reprezentantului legal – pentru persoanele juridice, respectiv: numele, prenumele, codul numeric personal – CNP, domiciliul – pentru persoanele fizice în termen de 3 zile lucrătoare de la data apariției modificării
Art 3 alin 2 lit b  datele de identificare ale salariaților, cum ar fi: numele, prenumele, codul numeric personal – CNP, cetățenia și țara de proveniență – Uniunea Europeană – UE, non-UE, Spațiul Economic European – SEE în termen de 3 zile lucrătoare de la data apariției modificării
Art 3 alin 2 lit c data încheierii contractului individual de muncă și data începerii activității cel târziu în ziua anterioară începerii activității
Art 3 alin 2 lit d funcția/ocupația conform specificației Clasificării ocupațiilor din România (COR) sau altor acte normative cel târziu în ziua anterioară producerii modificării. Excepție fac situațiile în care modificarea se produce ca urmare a unei hotărâri judecătorești când înregistrarea în registru se face în termen de 20 de zile de la data la care angajatorul a luat cunoștință de conținutul acesteia
Art 3 alin 2 lit e tipul contractului individual de muncă cel târziu în ziua anterioară producerii modificării. Excepție fac situațiile în care modificarea se produce ca urmare a unei hotărâri judecătorești când înregistrarea în registru se face în termen de 20 de zile de la data la care angajatorul a luat cunoștință de conținutul acesteia
Art 3 alin 2 lit f durata contractului individual de muncă, respectiv nedeterminată/determinată cel târziu în ziua anterioară producerii modificării. Excepție fac situațiile în care modificarea se produce ca urmare a unei hotărâri judecătorești când înregistrarea în registru se face în termen de 20 de zile de la data la care angajatorul a luat cunoștință de conținutul acesteia
Art 3 alin 2 lit g durata timpului de muncă și repartizarea acestuia, în cazul contractelor individuale de muncă cu timp parțial cel târziu în ziua anterioară producerii modificării. Excepție fac situațiile în care modificarea se produce ca urmare a unei hotărâri judecătorești când înregistrarea în registru se face în termen de 20 de zile de la data la care angajatorul a luat cunoștință de conținutul acesteia
Art 3 alin 2 lit h salariul de bază lunar brut, indemnizațiile, sporurile, precum și alte adaosuri, astfel cum sunt prevăzute în contractul individual de muncă sau, după caz, în contractul colectiv de muncă; în termen de 20 de zile lucrătoare de la data producerii modificării. Excepție fac situațiile în care modificarea se produce ca urmare a unei hotărâri judecătorești când transmiterea în registru se face în termen de 20 de zile lucrătoare de la data la care angajatorul a luat cunoștință de conținutul acesteia
Art 3 alin 2 lit i datele de identificare ale utilizatorului, în cazul contractelor de muncă temporară cel târziu în ziua anterioară începerii activității
Art 3 alin 2 lit j data transferului astfel cum este prevăzut la art. 90 alin. (9) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și datele de identificare ale angajatorului la care se face transferul în termen de 5 zile lucrătoare de la data transferului
Art 3 alin 2 lit k data preluării prin transfer, astfel cum este prevăzut la art. 90  din Legea nr. 188/1999, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și art. 32 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și datele de identificare ale angajatorului de la care se face transferul în termen de 5 zile lucrătoare de la data preluării prin transfer
Art 3 alin 2 lit l data la care începe și data la care încetează detașarea, precum și datele de identificare ale angajatorului la care se face detașarea cel târziu în ziua anterioară datei de începere/încetare a detașării salariatului
Art 3 alin 2 lit m data la care începe și data la care încetează detașarea transnațională, definită de Legea nr. 16/2017 privind detașarea salariaților în cadrul prestării de servicii transnaționale, statul în care urmează să se realizeze detașarea transnațională, denumirea beneficiarului/utilizatorului la care urmează să presteze activitatea salariatul detașat, precum și natura acestei activități cel târziu în ziua anterioară datei de începere/încetare a detașării salariatului pe teritoriul altui stat
Art 3 alin 2 lit n data la care începe și data la care încetează detașarea pe teritoriul unui stat care nu este membru al Uniunii Europene sau al Spațiului Economic European, statul în care urmează să se realizeze detașarea, denumirea beneficiarului/utilizatorului la care urmează să presteze activitatea salariatul detașat, precum și natura acestei activități cel târziu în ziua anterioară datei de începere/încetare a detașării salariatului pe teritoriul altui stat
Art 3 alin 2 lit o perioada, cauzele de suspendare și data încetării suspendării contractului individual de muncă, cu excepția cazurilor de suspendare în baza certificatelor medicale cel târziu în ziua anterioară datei suspendării/datei încetării suspendării, cu excepția situației absențelor nemotivate când transmiterea în registru se face în termen de 3 zile lucrătoare de la data suspendării
Art 3 alin 2 lit p data și temeiul legal al încetării contractului individual de muncă cel târziu la data încetării contractului individual de muncă/la data luării la cunoștință a evenimentului ce a determinat, în condițiile legii, încetarea contractului individual de muncă

Baza legală: HG 905/2017Lasă un comentariu