Scutire Impozit IT 2018

Potrivit articolului 60 punctul 2 din Codul fiscal, persoanele fizice care obţin venituri din salarii și asimilate salariilor din desfășurarea de activități de creare de programe pentru calculator în baza unui contract individual de muncă, sunt scutite de impozit.

Activitatea de creare de programe pentru calculator, în sensul prevederilor Codului fiscal, reprezintă prestarea efectivă a uneia dintre activităţile de creare de programe pentru calculator corespunzătoare ocupaţiilor specifice menţionate în anexă la ordin, respectiv:

– administrator bază de date

– analist

– inginer de sistem în informatică

– inginer de sistem software

– manager de proiect informatic

– programator

– proiectant de sisteme informatice

– programator de sistem informatic

– programator ajutor

– analist ajutor

Pentru aplicarea scutirii de impozit pe veniturile din salarii și asimilate salariilor, angajatorii al căror obiect de activitate include crearea de programe pentru calculator (cod CAEN 5821, 5829, 6201, 6202, 6209) trebuie să aibă în vedere îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiţii:

  1. posturile pe care sunt angajați corespund listei cuprinzând ocupațiile menționate în anexă;

  2. postul face parte dintr-un compartiment specializat de informatică, evidențiat în organigrama angajatorului, cum ar fi: direcție, departament, oficiu, serviciu, birou, compartiment sau altele similare;

  3. dețin o diplomă acordată după finalizarea unei forme de învățământ superior de lungă durată sau de scurtă durată sau dețin o diplomă acordată după finalizarea ciclului I de studii universitare de licență, eliberată de o instituție de învățământ superior acreditată sau dețin o diplomă de bacalaureat și urmează cursurile unei instituții de învățământ superior acreditate și prestează efectiv una dintre activitățile prevăzute în anexă;

  4. angajatorul a realizat în anul fiscal precedent și a înregistrat distinct în balanțele analitice venituri din activitatea de creare de programe pentru calculator destinată comercializării;

  5. veniturile anuale prevăzute la lit. d) au o valoare de cel puțin echivalentul în lei a 10.000 euro (calculat la cursul de schimb valutar mediu lunar comunicat de Banca Națională a României, aferent fiecărei luni în care s-a înregistrat venitul) pentru fiecare angajat care beneficiază de scutirea de impozit pe venit.

 

Încadrarea unei persoane în categoriile de activităţi sau de ocupaţii, în scopul beneficierii de scutirea de impozit pe veniturile din salarii şi asimilate salariilor constituie responsabilitatea angajatorului.

Scutirea de impozit pe veniturile din salarii şi asimilate salariilor se aplică indiferent de momentul angajării persoanei care beneficiază de scutire, fără a fi condiţionată de contribuţia acesteia la realizarea plafonului minim de venit de 10.000 euro în anul fiscal precedent.

Societăţile care se înfiinţează în cursul anului fiscal, sunt exceptate, pentru anul înfiinţării şi pentru anul fiscal următor, de la îndeplinirea condiţiei cu privire la înregistrarea în anul precedent de venituri din activitatea de creare de programe pentru calculator destinată comercializării.

Societățile care au făcut în cursul anului obiectul unei reorganizări potrivit legii sunt exceptate, pentru anul în care s-a produs operațiunea de reorganizare, de la îndeplinirea condiţiei cu privire la înregistrarea în anul precedent de venituri din activitatea de creare de programe pentru calculator destinată comercializării.

Documentele justificative care se au în vedere la încadrarea persoanelor scutite de la plata impozitului pe veniturile din salarii și asimilate salariilor, în conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, conform ocupațiilor specifice prevăzute în anexă, sunt:

a) actul constitutiv, în cazul operatorilor economici;

b) organigrama angajatorului;

c) fișa postului;

d) copia cu mențiunea “conform cu originalul” a diplomei acordate după finalizarea studiilor în învățământul universitar de lungă/scurtă durată, respectiv copia cu mențiunea “conform cu originalul” a diplomei acordate după finalizarea ciclului I de studii universitare de licență, respectiv copia legalizată a atestatului de echivalare sau recunoaștere a diplomei, eliberat prin structurile de specialitate ale Ministerului Educației Naționale, pentru cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene, Spațiului Economic European și Confederației Elvețiene;

e) adeverința de absolvire a studiilor universitare de licență, eliberată de instituția de învățământ superior în cauză, în cazul în care diploma de absolvire nu a fost încă eliberată;

f) copia cu mențiunea “conform cu originalul” a diplomei de bacalaureat, respectiv copia legalizată a atestatului de echivalare sau recunoaștere a diplomei, eliberat prin structurile de specialitate ale Ministerului Educației Naționale, pentru cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene, Spațiului Economic European și Confederației Elvețiene care urmează cursurile unei instituții de învățământ superior acreditate;

g) adeverință care să ateste faptul că persoana urmează o formă de învățământ superior, în cazul în care angajatul deține diplomă de bacalaureat, eventual echivalată/recunoscută, dar nu a absolvit studii universitare de scurtă durată sau studii universitare de lungă durată sau ciclul I al studiilor de licență;

h) copia cu mențiunea “conform cu originalul” a contractului individual de muncă;

i) statul de plată întocmit separat pentru angajații care beneficiază de scutirea de la plata impozitului pe veniturile din salarii și asimilate salariilor, prevăzută la art. 60 pct. 2 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

j) comanda internă, aprobată de organul de conducere abilitat al angajatorului, care atestă solicitarea inițierii procesului de creare de programe pentru calculator;

k) balanța analitică în care să fie reflectate distinct veniturile din activitatea de creare de programe pentru calculator.

Dosarul cuprinzând documentele justificative se va păstra la sediul angajatorului în vederea controlului. În situația în care angajatorul păstrează documentele justificative în format electronic, acestea vor fi semnate cu semnătură electronică calificată, furnizată de un furnizor de servicii acreditat.

Baza legală: Ordinul nr. 1168/2017 / 492/2018 / 3024/2018 / 3337/2017 privind încadrarea în activitatea de creare de programe pentru calculator în vigoare începând cu februarie 2018Lasă un comentariu